Všeradice
Obec Všeradice

Aktuálně

Zobrazeno 61-90 ze 384

Máje provázelo slunné počasí i skvělá nálada

Datum: 28. 5. 2015

Za krásného slunného počasí se v sobotu 16. května pořádal ve Všeradicích již tradiční folklorní festival Staročeské Máje. Samotné přípravy začaly již ve čtvrtek , kdy májovníci šli do lesa pro májku a májovnice mezi tím připravovaly zdejší sál na sobotní zábavu. V pátek jsme postavili májku a hned na to jsme šli rozvážet malé májky po obci. K večeru bylo již všechno připraveno na sobotní velký den a do pozdních ranních hodin jsme májku hlídali. V Sobotu chvilku po poledni to všechno začalo. Na uvítanou nám zahrál dudák Frei. Poté vyrazil průvod májovníků společně s dětmi ze školky od zdejšího kostela k hospodě. Na cestu nám vyhrávala kapela Skalanka. U hospody žádala chasa starostu Romana Špalka o předání práva k májům. Svůj program předvedly děti ze školky, poté májovníci zatančili besedu a pak společně s kapelou vyrazili do průvodu po obci. Počasí bylo skvělé a všichni si to náramně užili, na mnoha místech nás čekalo bohaté občerstvení, zejména pak u paní Strnadové, které bych chtěl poděkovat . Chvilku po 18:00 dorazila kapela s májovníky zpět k hospodě, kde pokračoval večerní program. Zahráli nám Notičky a poté kapela Třehusk. Před zábavou následovalo už jen kácení máje a poté vše pokračovalo v místním hostinci Na Růžku, kde nám do ranních hodin vyhrávala Skalanka. Velké poděkovaní patří obci Všeradice a všem, kdo se na tomto programu podíleli a pomohli nám s přípravami. Zejména pak všem májovníkům. Doufejme jen, že se na tuto tradici nezapomene a budeme mítza pár let další nástupce, kteří tuto zkušenost budou předávat dále. Lukáš Tesařík

Všeradice čeká komplexní pozemková úprava

Datum: 28. 5. 2015

Podklady pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Všeradice, které byly prezentovány na úvodním jednání 11. 5., najdete v odkazech níže. Cílem je vyhotovení nové digitální katastrální mapy a souboru popisných informací.


Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

Svoz nebezpečného odpadu již v sobotu 16. 5.

Datum: 12. 5. 2015

Nebezpečného odpadu se budou moci obyvatelé Všeradic zbavit v sobotu 16. května. Svoz nebezpečného odpadu se koná od 9.00 hodin na návsi u pošty. Od 9.00 do 10.00 se bude odpad ukládat přímo do sběrného vozu firmy Rumpold-P.

Úřad vyzývá: Uhraďte poplatky za odpad

Datum: 12. 5. 2015

Vyzýváme občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za svoz komunálního odpad na rok 2015,aby tak učinili do 29.5.2015. Tuto povinnost má každý majitel rodinného domu i rekreačního objektu, který je užíván i jen krátkodobě. Kupování jednorázových svozů tuto povinnost nenahrazuje. Při nedodržení povinnosti přistoupí obecní úřad výzvou k navýšení poplatku o penále a dále k vymáhání poplatku prostřednictvím exekuce.

Ve Všeradicích vzniká nová kuchařka receptů M. D. Rettigové

Datum: 12. 5. 2015

Osm desítek receptů věhlasné všeradické rodačky M. D. Rettigové bude obsahovat kuchařka, kterou připravuje herečka Markéta Hrubešová. Vyjít má ještě letos na podzim. Pokrmy herečka chystala během tří dubnových dní přímo v kuchyni Zámeckého dvora, kde se také za krásného slunečného počasí nafotily. Kuchařka obsahuje polévky, maso, omáčky k masu, drůbež, ryby, jídla zeleninová, sladká jídla, dezerty, saláty, kompoty, koláče a buchty. Markéta Hrubešová ve své knize přenesla dílo M. D. Rettigové do dnešní doby, tak, aby si pokrmy mohl i dnes kdokoli s chutí připravit. „Ať dnes otevřete kteroukoliv kuchařku, potvrzuje se, že ze základů M. D. Rettigové těží všichni kuchaři a kuchařky. Recepty Magdaleny jsou velmi moderní,“ uvedla Hrubešová.

Očkovat psy bude veterinářka 23. 5.

Datum: 12. 5. 2015

V sobotu 23. 5. ve 14.00 hodin proběhne ve Všeradicích očkování psů MVDr. Brožkovou. Uskuteční se u obecního úřadu. Cena za vakcíny: vzteklina 80 Kč, kombinovaná 280 Kč.

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Všeradice

Datum: 30. 4. 2015

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Všeradice– oznámení o zahájení řízení,
pozvánka na úvodní jednání

Nový web ukáže, zda je u vozidla správně zapsán jeho vlastník

Datum: 30. 4. 2015

Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci prostřednictvím, které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla, vozidlo není v tzv. „polopřevodu“.
Aplikace je dostupná na webové adrese: www.dokonceteregistraci.cz.
Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozidla. Po potvrzení jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tj. zapsat vlastníka vozidla k určitému datu. Součástí aplikace jsou také údaje o počtu vozidel
„v převodu“. Informace o vozidlech jsou k datu 12. dubna 2015 a dále se budou pravidelně aktualizovat.

Ženy k svátku dostaly dárky od dětí ze školky

Datum: 8. 4. 2015

Na oslavu svátku MDŽ do Všeradic v pátek 13. března dorazilo několik desítek místních žen a slečen. Po přivítání místním zastupitelstvem následoval program, kterého se jako první chopily děti ze školky. Po zpěvu mnoha písniček děti rozdaly maminkám své dárečky, které jim připravily ve školce. Poté dostaly všechny přítomné ženy a slečny květinu a jako další následovalo vystoupení Magdičky Routové, která zahrála na housle. V 19 hodin pak svou ukázku předvedla skupina břišních tanečnic, které byly odměněny bouřlivým potleskem. Poté ještě následovala do pozdních večerních hodin diskotéka. Chtěl bych poděkovat všem účinkujícím, všem, kdo pomáhali se zajištěním programu,dětem a také obecnímu úřadu. Lukáš Tesařík

Uzavírejte smlouvy! Starý vodovodní řad bude uzavřen

Datum: 8. 4. 2015

Žádáme všechny občany, kteří ještě nemají uzavřeny smlouvy na vypouštění splaškových odpadních vod a odběr vody, aby tak učinili co nejdříve. Prosíme hlavně všechny napojené na vodu ze zdroje Velice, aby se přepojili na nový vodovodní řad, neboť starý vodovodní řad chceme co nejdříve uzavřít. Upozorňujeme všechny, že vlastník nemovitosti, která není napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci, je povinen minimálně dva roky zpětně uchovávat doklady o vyvážení vzniklých splaškových vod, které likvidoval prostřednictvím bezodtokové odpadní jímky. Na vyžádání oprávněného pracovníka vodoprávního úřadu, obecního úřadu nebo pracovníka ČIŽP je povinen předložit ke kontrole doklady o četnosti a množství vyvážených splaškových odpadních vod. Tomáš Červený

Všeradiční slavili masopust u krajanů v Gerníku až do rána

Datum: 27. 2. 2015

Podívat se, jak se dělá masopust jinde, se vydala všeradická mini delegace vedená zastupitelem Jakubem Káchou do naší partnerské obce Gernik. Masopustní veselí i zde pomalu upadá. Podle vyprávění místních zde dříve probíhala zábava v sobotu, neděli, v pondělí se konal dětský karneval a večer zábava jen pro ženaté. V úterý pak procházel průvod obcí a večer byla na řadě poslední zábava. Dnes je to již vše skromnější. V sobotu jsme poseděli v restauraci U Rybníka v družné zábavě s místními obyvateli. Taneční zábava se pak konala v neděli od 20 hodin v místním kamínu (kulturní dům), hrálo a zpívalo se do 5. hodiny ranní a následně se ještě část místních odebrala veselit do místní restaurace. Již před osmou hodinou ranní se obcí ozýval zvuk bubnů, který doprovázel místní mládež na obchůzce po zdejších usedlostech. Dnes se pro nedostatek mládeže nechodí v maskách, ale zdejší ženy a děvčata neustále nosí na oslavy svůj gernický kroj. Tak lze snadno rozpoznat, která je svobodná či vdaná. Na čem se zde ale opravdu nešetří, je jídlo. Právě v období před začátkem postního období si všichni dopřávají jídla a pití v hojné míře. Celá akce se vydařila, a tak již dnes plánujeme, jaké zvyky a tradice pojedeme studovat příště.
Bohumil Stibal

Děti z mateřinky navštívily muzeum slavné rodačky

Datum: 22. 2. 2015

Děti ze všeradické mateřské školy navštívily zdejší Galerii a muzeum M. D. Rettigové. Prohlédly si zajímavou výstavu o tom, jak se žilo na vsi v době našich prababiček. Připomněly si, kdo byla M. D. Rettigová, která se na zámku narodila, a procvičily své znalosti bylinek a koření. Také si zahrály a zazpívaly s paní učitelkou u historického křídla. V tematických toulkách za poznáním budeme pokračovat. Navštívíme Muzeum pravěku v budově všeradického obecního úřadu a koncem února pojedeme do Bukové u Příbrami na Masopust v Čechově stodole. Haba Hanzlíková

Zámecký dvůr chystá nové akce

Datum: 16. 2. 2015

Únor bílý pole sílí! Tato prastará pranostika se zatím nenaplnila. Krátké sněhové přeháňky, které v předcházejícím období proběhly, mnoho vláhy nepřinesly a o odpočinku půdy nemůže být ani řeč. Ani druhá polovina února neslibuje žádnou sněhovou nadílku s mrazivým počasím, což nám umožní věnovat se zahrádce. Například v tomto období je čas na střih vinné révy a najde se i spousta jiné práce. Vrhejte se do ní však pozvolna, je třeba roztrénovat zimou znavená těla, aby na ně následné jarní práce nebyly moc prudkým atakem.
Ani ve všeradickém Zámeckém dvoře se nezahálí. Připravujeme záhony na keřovou výsadbu a nové travnaté plochy. Dokončujeme technickou a projektovou přípravu na nové sportovně relaxační centrum, které bychom rádi otevřeli v roce 2016. Samozřejmě chystáme také mnoho jak tradičních tak i nových akcí, na které Vás budeme v průběhu roku zvát. Bohumil Stibal

Výkup kovů za hotové končí

Datum: 16. 2. 2015

Žádnou hotovost už nedostanou lidé za odevzdaný kovošrot. Od března za něj dostanou zaplaceno pouze bezhotovostně. Změnu přinesla nová vyhláška Ministerstva životního prostředí. Omezení výkupu na bezhotovostní platby má zabránit především krádežím kovů. Podle ministerstva má jít o první krok. Velmi záhy má následovat vymezení bezhotovostní platby pouze na převod na účet, popřípadě poštovní poukázku tak, aby výkupci neplatili lidem za kovošrot například stravenkami. Ministerstvo chce proto jasně definovat, co bezhotovostní platba znamená. Navrhuje to v novele zákona o odpadech. Do Sněmovny se může dostat začátkem léta. Platit by mohla začít už letos. Do té doby mohou sběrny a výkupci volit různé způsoby bezhotovostní platby: ministerstvo doporučilo převod na účet nebo poštovní poukázku.

Nechme se překvapit od zimy i našich politiků

Datum: 28. 1. 2015

Leden je za námi a zima zatím ještě neukázala svoji pravou mrazivou tvář, a podle dlouhodobých předpovědí se na to ani nechystá. Nechme se tedy překvapit a uvidíme, co nastane. Stejně tak se musíme nechat překvapit od našich politiků, kam nás dovedou. Zatím se podle všech ukazatelů pohybujeme na úplném chvostě v přípravě na čerpání Evropských dotací a s tím úzce souvisí rozvoj našich obcí. Stát nám neustále určuje, co a jak máme zajišťovat, ale zatím nikdo není schopen jasně a zodpovědně konstatovat, kde na to všechno vzít finanční prostředky. Pokud sleduji politické dění, neustále padá více slibů, než skutečně splněných úkolů. Chci věřit, že naši politici v novém roce chytí nový vítr do plachet a konečně se začnou projevovat i činy, které budou cíleně napomáhat rozvoji naší země. Bohumil Stibal

Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR?

Datum: 7. 1. 2015

Představujeme vám klíčové změny, které začnou platiti od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.).

Podrobnosti naleznete níže v odkaze.

Všeradova země představila kalendář letošních akcí

Datum: 7. 1. 2015

Trojlístek obcí spojenýcVšeradova země - logoh ve speciálním „státním“ útvaru Všeradova země vytvořil seznam akcí pro občany i návštěvníky regionu v roce 2015. Členské obce Všeradice, Vinařice a Podbrdy chystají na každý měsíc hned několik zajímavých akcí, setkání, soutěží. Začátek roku je spojen se Zabijačkou v pivovaru, která se uskuteční ve Všeradicích v sobotu 17. ledna. V prvních měsících roku se můžete těšit i na masopustní veselí, na jaře zase nebudou chybět Staročeské máje. Druhý ročník čeká Ck Pivní slavnosti ve Všeradicích, naopak Den Všeradovy země a ART Sympozium jsou již zaběhnutými akcemi, stejně jako podzimní Vaření se zámeckou paní. Přehled akcí najdete níže v odkaze.

Rozpis svozů SKO pro rok 2015

Datum: 19. 12. 2014

Svozy SKO budou i v příštím roce 2015 vždy ve středu podle přiloženého rozpisu, podle informací svozové firmy proběhnou svozy i 24.12. a 31.12.2014. Známky na příští rok budou v prodeji na obecním úřadě od 2.1.2015, ceny budou předem upřesněny. Známky pro rok 2014 budou platit celý leden 2015. Prosíme všechny, aby poplatek na rok 2015 uhradili nejpozději do 31.3.2015 !!!!!!.

Na Mikulášské se bavily děti i dospělí

Datum: 15. 12. 2014

Nejenom děti, ale i dospělí měli v sobotu 7. 12. o zábavu postaráno. Sešli se v místním hostinci Na Růžku, kde se pro ně pořádala dětská diskotéka s mikulášskou nadílkou. Kromě návštěvy čerta a Mikuláše mohly děti soutěžit o hezké ceny. Skákaly v pytli, hrály židlovačku, tancovaly balónkem. Od Mikuláše děti dostaly
i něco dobrého na zub a pořádně si zatancovaly na parketu. Všem dětem a rodičům moc děkuji za účast. Též bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě. Fotky z akce najdete v naší fotogalerii. Lukáš Tesařík

Vytvořme si kouzlo vánoční pohody ve vlastních srdcích

Datum: 14. 12. 2014

Krásné pásmo si připravily děti z místní mateřské školy na slavnostní rozsvěcení vánočního stromku v Zámeckém dvoře ve Všeradicích, aby je poté vystřídala takřka domovské skupina Třehusk. Zhruba šedesátka diváků se mohla během programu zahřát dobrým svařákem či chutným čajem. Na závěr pořadatel poděkoval všem účinkujícím, popřál jim krásné vánoční svátky a mnoho zdaru a štěstí do nového roku 2015.
Vážení čtenáři, je čas adventu připravujte se všichni na krásné vánoční svátky, vytvořme si kouzlo vánoční pohody ve vlastních srdcích a myslích. Připravujte dárky pro své blízké a přátele, neboť Štědrý den se neúprosně blíží a každého potěší i maličkost, neboť pozná, že je někomu milý a někdo na něj myslí. Přistupujte k této přípravě odpovědně, abyste na vlastní kůži nemuseli poznat, jak bolí, když jste sami opomenuti.
Přeji Vám všem šťastné prožití vánočních svátků a bohatého ježíška. Bohumil Stibal

Na Štěpána můžete změřit síly v minigolfu

Datum: 8. 12. 2014

Vánoční svátky nemusíte prožít jen u televizní obrazovky nebo u stolů prohýbajících se pod cukrovím a jídlem. Tradičně na druhý svátek vánoční se v Zámeckém dvoře koná Vánoční turnaj v minigolfu. Přijďte si i vy protáhnout tělo na Štěpána 26. 12. od 13:00 hodin.

Víc než dárky potěší blízké naše příjemné a srdečné chování

Datum: 8. 12. 2014

Vstoupili jsme do posledního měsíce roku 2014 a jako pravidelně nás zachvátil předvánoční kolotoč. Pro mnoho z nás to znamená období stresu a úporné snahy na poslední chvíli dohnat vše, co jsme v uplynulém období nestihli. K tomu se přidá starost o zajištění vánočních dárků pro všechny své blízké. Vražedná kombinace těchto faktorů nás proměňuje v osoby nerudné a permanentně chytající na první našlápnutí. Zastavme se alespoň na krátký okamžik, zhodnoťme skutečný stav věci a přijdeme na to, že to, co jsme doposud nestihli, stejně již budeme těžko dohánět. Že víc než dárky potěší naše blízké naše příjemné a srdečné chování. Proto nepodléhejme depresím a chmurným náladám, vytvořme si kouzlo vánoční pohody ve vlastních srdcích a myslích. Mějme všichni na paměti, že se chceme řídit vánočním mottem: „hledáním vzájemného porozumění a lásky“. Vždyť není nic cennějšího, než osobní spokojenost a vzájemné pochopení. Nekažme si adventní čas malichernými spory a hádkami. Bohumil Stibal

Zateplení školky je jednou z priorit nových zastupitelů

Datum: 24. 11. 2014

Zateplení budovy školky, dokončení všech prací v souvislosti s výstavbou kanalizace a vodovodu, údržba zeleně, ale i opravy chodníků. To jsou cíle, které si stanovili noví zastupitelé Všeradic pro nadcházející období. Mezi jedenácti body programového prohlášení je mimo jiné i podpora společenského života v obci či přijímání iniciativ a návrhu občanů na zlepšení stavu obce.

Konference přiblíží možnosti financování z EU

Datum: 24. 11. 2014

Asociace soukromého zemědělství ČR a MAS Karlštejnsko, o.s., společně s partnery Ministerstvem zemědělství, Středočeským krajem a obcí Všeradice pořádají regionální konferenci Karlštejnsko - partnerství rozvoje venkova. Uskuteční se v pátek 28. listopadu od 09:00 hodin, ve všeradickém Zámeckém dvoře.
Konference má téma Karlštejnsko – partnerství rozvoje venkova a jejím cílem je prohloubit vzájemnou spolupráci pro plánovací období EU 2014 - 2020. Od zástupců ministerstev, která řídí operační programy, ovlivňující venkov, zazní klíčové informace k podpoře z fondů Evropské unie v novém programovém období 2014-2020. Dozvíte se, jak dosáhnout na dotace z fondů EU v letech 2014-2020, jaké jsou hlavní změny v pravidlech a prioritách čerpání ve srovnání s minulým programovým obdobím.
Konference je určena starostům obcí i dalším zástupcům municipalit, podnikatelům, spolkům, církvím i široké veřejnosti. Stane se setkáním organizací i jednotlivců, kteří rozvíjí náš region a jeho rozvoj jim leží na srdci. Bude místem prohloubení vzájemného poznání mezi partnery a aktéry, ovlivňujícími život na venkově, stejně tak mezi orgány a institucemi, působícími v rozvoji a obnově venkova.
Přihlášky k účasti zasílejte (návratka v příloze) v elektronické podobě na adresu MAS Karlštejnsko, o.s., spl.maskarlstejnsko@gmail.com do 25. 11. 2014, včetně, kapacita konference je 120 účastníků.

Když se povede zastupitelům, bude vzkvétat i obec

Datum: 14. 11. 2014

Nové zastupitelstvo si na ustavujícím zasedání rozdalo posty a uchopilo se vlády nad obcí. Já jim z celého srdce přeji, aby se jim jejich práce dařila. Aby se jim podařilo splnit maximum ze schváleného programového prohlášení. Protože, pokud se jim povede realizovat úkoly, které si na svá bedra dobrovolně naložili, bude se dařit i nám občanům a naše obec bude dále vzkvétat. A to si přeje jistě každý z nás. Proto je vhodné, abychom našim zastupitelům, které jsme si zvolili, také v následujícím období pomohli v rámci svých sil a možností.B. Stibal

Loni jsme si přáli teplou zimu, letos by mohlo trochu nasněžit

Datum: 14. 11. 2014

Martin na bílém koni nepřijel, a předpovědi počasí slibují i nadále teploty nad bodem mrazu. Téměř to vypadá, že se bude opakovat počasí loňského roku. Loni to bylo vymodleno z důvodu budování kanalizace, ale letos by již nějaká zima mohla přijít. Neříkám mnoho, ale trochu sněhu na Vánoce a nějaký ten mrazík, abychom mohli alespoň chvilku nazout brusle, by také neškodil. Vždyť i příroda si potřebuje odpočinout. Stačí jen krátce tak do poloviny ledna a poté, ať drží sníh na horách a zde v nížinách se můžeme držet beze sněhu a s vyššími teplotami. No úvaha je to jistě zajímavá, ale ona nám až matka příroda sama řekne, jak to s tím počasím zamýšlí. B. Stibal

Všeradice povede Roman Špalek

Datum: 12. 11. 2014

Na ustavujícím veřejném zasedání Zastupitelstva obce Všeradice v pátek 7. 11. byl zvolen starostou obce Roman Špalek, který doposud vykonával funkci místostarosty. V této pozici jej vystřídá JUDr. Jana Brodinová. Uastupitelé současně schválili Programové prohlášení zastupitelstva na volební období 2014 – 2018 i vyrovnaný rozpočet obce pro rok 2015.Dále byli do zákonem daných funkcí zvoleni:

Předseda kontrolního výboru: Ing. Petra Kratochvílová
Členové kontrolního výboru: Martin Kunc, Jakub Kácha
Předseda finančního výbor:u Tomáš Červený
Členové finančního výboru: Lukáš Tesaří, Bc. Bohumil Stibal MBA

Brdská vodárenská bude provozovat řady ve Všeradicích

Datum: 11. 11. 2014

Provozovatelem vodovodu a kanalizace ve Všeradicích bude společnost Brdská vodárenská s.r.o. Zastupitelstvo obce ještě v první polovině října vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení. Brdská vodárenská má řady provozovat pod dobu 10 let.

Pivovar zve na Martinské posvícení

Datum: 11. 11. 2014

Prodloužený víkend nabídne návštěvníkům všeradického pivovaru husičku na několik způsobů. Konají se zde od 15. do 17. 11. Svatomartinské hody. K husičce se budou podávat lahodná svatomartinská vína a speciální svatomartinské pivo z pivovaru Všerad - 13° Staut.

Všeradičtí předali krajanům v Chorvatsku hasičský vůz

Datum: 22. 10. 2014

Až do chorvatských Dolan, kde žije početná skupina českých krajanů, zamířilo ze Všeradic hasičské vozidlo. Přesně 11. října se tak krajanům splnil dlouho očekávaný sen: získali hasičské vozidlo CAS 25. Jedná se o dar, který domluvil všeradický starosta Bohumil Stibal. Toto vozidlo darovalo město Hostomice tamní jednotce dobrovolných hasičů, a to včetně dopravy na místo určení. Za tento akt si město zaslouží obrovské poděkování, neboť vozidlo bude v Dolanech jistě sloužit ještě dlouhé roky. Akt vlastního oficiálního předání proběhl v neděli 12. 10. za účasti starosty Všeradic Bohumila Stibala, velitele všeradických hasičů Tomáše Červeného a jeho zástupce Jakuba Káchy. Za místní se zúčastnila velká část místního hasičského sboru, vedoucí české besedy v Dolanech Světluška Prokupic a starosta města Daruvar Dalibor Rohlík. Po předání a krátkém seznámení s vozidlem následovala prohlídka místní hasičárny a dále pak vzájemná výměna zkušeností, která se protáhla do pozdních nočních hodin. Druhý den dopoledne starosta řešil technické a organizační podmínky převodu s místními úřady, následně pak vystoupil v daruvarském rádiu. Pro nás bylo dopoledne příjemnější. Naším úkolem byla návštěva daruvarského profesionálního hasičského sboru a prohlídka jejich techniky. Po obědě jsme se všichni přesunuli zpět do Dolan, kde jsme až do pozdního odpoledne zaškolovali místní hasiče v obsluze a práci s novým vozidlem. Když jsme doplnili vodu a zaparkovali vozidlo připravené k výjezdu do hasičárny, zbyl ještě čas na neformální posezení a domluvu dalších společných akcí. Věřím, že jich v budoucnu nebude málo. Vždyť do měsíce navštívíme Dolany znovu, abychom dohodli termín na příští rok, kdy zde společně uspořádáme hasičskou soutěž mezi obcemi Dolany, Všeradice a rumunským Gernikem. Tato soutěž by se měla každý rok konat v jiné obci a první ročník právě v Dolanech. Věřím, že postupně najdeme další možnosti a příležitosti pro vzájemná setkávání, díky nimž bychom prohlubovali nově vzniklá přátelství. Nic z toho by však nebylo možné, pokud by za těmito akcemi nestáli lidé jako je p. Stibal, p. Prokupic a další.
Tomáš Červený – Velitel SDH Všeradice

Zobrazeno 61-90 ze 384

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

Výstrahy

Všeradické firmy

Ziveobce.cz

Jsme členy:

MAS Karlštejnsko

MAS Karlštejnsko

Mikroregion Horymír

Mikroregion Horymír
Partnerská obec - Gernik (Romania)